Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina  Nieuws  Profess ontw leraren Leren van binnenuit Over Fred Korthagen Kernreflectie Cursussen Cursus Krachtgericht coachen Cursus Zijnsgericht coachen Cursus Reis van de Held Individuele coaching Publicaties Sleutelartikelen Sleutelartikelen 2 Publicaties0 Publicaties1 Publicaties2 Publicaties3 Publicaties4 Publicaties5 Publicaties6 Pedagogisch manifest Boek Krachtgericht coachen Boek Zijnsgericht coachen Boek-event Regelingen Contact Afscheidsrede Supervisiegroep KC Supervisiegroep ZC Nelleke Mazereeuw Inspiratiebronnen Privacyverklaring Engelstalige Startpagina ENGELS The professional dev ENGELS Core reflection ENGELS Publicaties ENGELS Publicaties 2 Teamflow 

Regelingen

Voor onze open-inschrijvingscursussen en voor in-companytrajecten geldt de wettelijke bedenktermijn van twee weken waarbinnen de klant een inschrijving of contract kosteloos kan annuleren. Voor open-inschrijvingscursussen geldt daarna de volgende annulerings-regeling: Tot twee maanden voor aanvang van de cursus kan de deelname zonder kosten worden geannuleerd. Daarna is tot twee weken voor aanvang 50% van de cursusprijs verschuldigd, ongeacht de reden voor annulering. Vanaf twee weken voor aanvang van de cursus is het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de reden voor annulering. Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de cursus geven geen recht op terugbetaling. Een verzoek tot omboeking naar een latere cursus wordt verwerkt als annulering plus nieuwe inschrijving. Hierbij is dus ook de annuleringsregeling van toepassing.

Bedenktermijn en annuleringsregeling

Klachtenprocedure en geschillenregeling

Inschrijfvoorwaarden open-inschrijvingscursussen

- Aanmelding voor een opleidingstraject vindt plaats door middel van het inschrijfformulier. Dit formulier kan zowel per post als per mail (info@korthagen.nl) worden verzonden.- Bij overaanmelding plaatsen we je op een wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand afvalt, dan word je benaderd in volgorde van aanmelding.- Wacht met betaling tot je een factuur hebt ontvangen. Facturering vindt plaats voor aanvang van de opleiding. Het inschrijvingsgeld dient 14 dagen na factuurdatum op onze rekening bijgeschreven te zijn.- Uiterlijk 2 weken voordat de opleiding begint, beslissen wij, op basis van de aanmeldin-gen of de cursus doorgaat. Mocht onverhoopt de cursus niet door kunnen gaan, dan krijg je direct bericht. Een eventueel reeds overgemaakt bedrag storten we binnen 2 dagen terug.- Tijdig voor de eerste bijeenkomst ontvangen deelnemers de praktische informatie.

Alle klachten of geschillen, ook die door één partij als zodanig worden beschouwd, welke zich voordoen, dan wel in het vervolg mochten opkomen betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering van een overeenkomst tussen Korthagen Opleidingen en een opdrachtgever, alsmede elke andere klacht of geschil ter zake van of in verband met een door Korthagen Opleidingen verzorgde cursus, zal ter beslechting in onderling overleg worden aangekaart, en wel op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken na het ontstaan van het geschil. Kan in gezamenlijk overleg geen oplossing worden gevonden, dan wordt een geschillen-commissie ingesteld. De geschillencommissie bestaat uit drie leden: de heer F. Faber van V&F Onderwijsconsult in Zeist, als lid aangewezen door Korthagen Opleidingen, één lid aan te wijzen door de andere partij, en een derde lid, gezamenlijk aan te wijzen door de twee hiervoor genoemde leden van de commissie. Indien deze derde een geschillencommissie, belangenvereniging of andere beroepsinstantie betreft, wordt aanmelding bij/lidmaatschap van die instelling geverifieerd.De geschillencommissie komt tot een oordeel bij meerderheid van stemmen. Het oordeel is bindend voor de partijen en eventuele consequenties dienen snel afgehandeld te worden.Indien een geschillencommissie wordt ingesteld en er langere tijd nodig is om onderzoek te doen worden partijen hierover schriftelijk in kennis gesteld, waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en de wijze van afhandeling worden door Korthagen vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en minstens drie jaar bewaard.

KORTHAGEN

Opleidingen

Privacyverklaring

Korthagen Opleidingen vindt de privacy van cursusdeelnemers en andere klanten belangrijk en heeft om die reden een privacyverklaring opgesteld.|

|